A7/A8 Amsterdam-Hoorn

Veel gestelde vragen

Op de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn is het te druk waardoor er dagelijks files staan. We verwachten dat de drukte op de weg blijft toenemen, bijvoorbeeld door een stijging van het woon-werk verkeer. 

Op 19 december 2019 werd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de "structuurvisie van de corridor Amsterdam-Hoorn" vastgesteld. Hierin staan maatregelen om de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Het voorkeursalternatief (de beste maatregelen) gaan we onderzoeken.

In de structuurvisie gaat het om een totaalpakket aan maatregelen voor de bereikbaarheid van het gehele gebied, dus: de A7/A8, het onderliggende wegennet, spoorinfrastructuur en spoorbenutting, werkgeversaanpak, fiets en regionale inpassingsmaatregelen. Dit is ook vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst met de minister, de betrokken gemeenten, de provincie, de waterschappen, de vervoerregio en ProRail.

Het Project A7/A8 Amsterdam - Hoorn is een onderdeel van de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn. Op onderstaande website vindt u hierover meer informatie: 

Alles rondom de MIRT-verkenning leest u hier >

• Het openstellen van de reserverijstroken in de Coentunnel;
• Het verbreden van de A8 naar 2x5 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam;
• Het aanpassen van knooppunt Zaandam;
• Het vervangen van de spitsstrook door een volwaardige derde rijstrook tussen knooppunt Zaandam en aansluiting A7 naar Purmerend-Zuid en vice versa;
• Het verbreden van de A7 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 4 Purmerend-Zuid en aansluiting 6 Purmerend-Noord;
• Het aanleggen van spitsstroken A7 tussen Hoorn-Noord en Avenhorn.

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos  werken samen de maatregelen uit voor de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Er wordt veel onderzoek gedaan en de resultaten worden beschreven in een ontwerptracébesluit (OTB); kort gezegd een plan van aanpak.

Bij een milieueffectrapportage onderzoeken we de milieugevolgen van geplande wegaanpassingen. We kijken bijvoorbeeld naar leefomgeving, geluid, luchtkwaliteit, natuur, doorstroming en verkeersveiligheid. Hier staan ook de maatregelen in om de negatieve gevolgen te beperken of te voorkomen. Bij de totstandkoming van het OTB wordt de omgeving betrokken. Als het af is, volgen we een wettelijke procedure waarbij mensen aan- of opmerkingen kunnen indienen. De informatie die dit oplevert verwerken we vervolgens in het definitieve plan: het tracébesluit (TB). Ook staat in het TB de exacte ligging van de verbrede A7 en A8 en hoe we ervoor zorgen dat deze straks past in het landschap en de omgeving.

Volgens de huidige planning start de uitvoering vanaf 2025 . Hoe lang de uitvoering gaat duren, wordt tegen die tijd in overleg met de aannemer vastgesteld. Bekijk ook de tijdlijn. Daar leest u meer over de stappen en de planning van het project.

Zonder project A7/A8 zal er relatief veel file zijn op de rijkswegen tussen Amsterdam en Hoorn. Eind 2019 hebben de rijksoverheid, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de omliggende gemeenten gezamenlijk besloten dat het nodig is dit bereikbaarheidsprobleem aan te pakken. De aanpak van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn bestaat uit onder meer een breed maatregelenpakket voor de weg, het spoor en de fiets om de bereikbaarheid te verbeteren. Onderdeel van dit maatregelpakket zijn diverse wegverbredingen op het rijkswegennet tussen Amsterdam en Hoorn. Deze maatregelen worden nu verder uitgewerkt in de planstudie A7/A8.

Meer informatie over de andere projecten staan binnenkort op deze pagina: MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn (afgerond) - Corridor Amsterdam-Hoorn (corridoramsterdamhoorn.nl)

Voor lange termijn studies gebruikt de overheid twee verschillende scenario’s met een beschrijving van een mogelijke toekomstige ontwikkeling. Dit zijn de Welvaart en LeefOmgeving (WLO) scenario’s. In deze scenario’s wordt er al vanuit gegaan dat er in de toekomst meer zal worden thuisgewerkt dan voorheen. Desondanks wordt, met name in het scenario HOOG, een groei van mobiliteit verwacht in de komende decennia’s. Dat komt vooral door de verwachte bevolkings- en economische groei. 

Lees ook het nieuwsbericht: Is de verbreding van de weg nog wel nodig? - A7/A8 Amsterdam-Hoorn (a7a8.nl)

In Nederland geldt overdag, van 06.00 tot 19.00 uur, op alle snelwegen een maximumsnelheid van 100 km per uur. In de avond en nacht, tussen 19.00 en 06.00 uur geldt een maximumsnelheid van 120 of 130 km per uur. Wanneer de spitsstrook open is, geld een aangepaste snelheid van 80 of 100. Op de A7 tussen Purmerend en Zaandam mag je na 19.00 uur 120 km per uur rijden.

Wat de snelheid in de nieuwe situatie gaat worden is nu nog niet bekend. We weten wel al dat bij de bocht ter hoogte van Purmerend (aansluitingen 4 tot en met 6) gaat in de nieuwe situatie de snelheid omlaag naar 100 km per uur voor alle tijdvakken.

Het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn bevindt zich in de fase van de planuitwerking. De onderzoeken voor de planuitwerking zijn in volle gang en kunnen we nog niet zeggen hoe iets gaat worden of er uit komt te zien. We hebben eerst verkeersberekeningen nodig om de gevolgen voor de omgeving te onderzoeken. We verwachten komend najaar deze berekeningen uit te voeren en werken vervolgens aan de onderzoeken die de milieugevolgen in beeld brengen. In de volgende stap onderzoeken we of en welke maatregelen nodig zijn om mogelijke negatieve gevolgen voor de omgeving te voorkomen of te verminderen. In 2022 verwachten we de resultaten met u te kunnen delen.

Lucht en geluid worden in kaart gebracht op basis van modelberekeningen. Langs rijkswegen staan virtuele referentiepunten. Voor ieder referentiepunt geldt een apart geluidproductieplafond, passend bij de verkeerssituatie ter plekke. Hoe snel rijdt het verkeer? Is het er erg druk? Zijn er geluidschermen of geluidwallen geplaatst? Of ligt er misschien stiller asfalt? Wilt u weten wat de geluidsproductieplafonds zijn in uw woonomgeving? Dat kunt u zien op: https://geluidregister.rijkswaterstaat.nl/geluidregister/  

Dat is nu nog niet te zeggen. We gaan eerst het wegontwerp uitwerken en daarna onderzoeken we in de effectstudies de gevolgen daarvan. Hierover wordt meer duidelijk in 2022.

Lees ook: Goede vraag: Wat gaat Rijkswaterstaat aan geluidsoverlast doen? - A7/A8 Amsterdam-Hoorn (a7a8.nl)

In de verkenning is onderzocht of er negatieve effecten zijn op werelderfgoederen, zijnde de Stelling van Amsterdam en de Beemster. De effecten zijn minimaal. Voor de relevante onderdelen van de corridor zijn de effecten aan de hand van een zogenoemde Heritage Impact Analysis (HIA). In de volgende fase – de MIRT planuitwerking – wordt dit herijkt. In het kader van het op te stellen Landschapsplan zal tevens worden bezien of de werelderfgoederen met inpassingsmaatregelen versterkt kunnen worden.

Lees ook het interview met Janneke van Dijk

In de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn is al onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van de voorgestelde maatregelen. Hieruit bleek dat we de gevolgen voor natuur niet kunnen uit sluiten. Het betreft dan met name verstoring van natuurwaarden door geluid, licht en stikstofdepositie.

In de planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn, kijken we met de verkeersberekeningen en het ontwerp van komend najaar opnieuw naar de gevolgen van het project op  milieuaspecten zoals natuur. Het onderwerp stikstof krijgt daarbij vanzelfsprekend veel aandacht. Hierbij kijken we naast effecten op de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden ook naar de gevolgen voor het Natuurnetwerk Nederland, bossen en beschermde soorten. Vervolgens onderzoeken we op welke wijze we eventueel negatieve effecten kunnen voorkomen, verzachten of compenseren. Daarbij  passen we waar mogelijk het ontwerp aan om dit te bereiken. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in het milieueffectrapport. Dit document is onderdeel van het ontwerptracébesluit en later het Tracébesluit. In 2022 verwachten we de resultaten met u te kunnen delen.

Tussen 2015 en eind 2019 vond de verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn plaats en onderzochten Rijk en regio verschillende maatregelen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Hierbij konden bewoners, bedrijven, gebruikers en maatschappelijke organisaties meedenken in ateliers, inbreng op bewonersavonden en meer formeel via de zienswijzeprocedure rond de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Ontwerp-Structuurvisie. Daarnaast waren onder andere de provincie, de vervoerregio, ProRail, NS en gemeenten betrokken.

Meer informatie over de participatie tijdens de verkenning leest u hier: Participatie - Corridor Amsterdam-Hoorn (corridoramsterdamhoorn.nl)

Rijkswaterstaat betrekt de omgeving gedurende het proces door omwonenden, bedrijven, overige belanghebbenden en gemeenten te informeren met informatiebijeenkomsten over de voortgang en tussenresultaten en door op geëigende momenten uw input te vragen via verschillende kanalen: onze projectwebsite a7a8.nl, vraag-antwoord, klankbordgroepen, nieuwsbrieven, etc.

Stuur een e-mail naar08008002@rws.nl of bel 0800-8002.

Voor vragen belt u met het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. De Landelijke Informatielijn is bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur (maandag t/m vrijdag) en in het weekend en op feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur. U kunt ook e-mail sturen naar: 08008002@rws.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.